Meteen naar de inhoud

Wat is STOP Windmolens Bunnik

Stop Windmolens Bunnik is een initiatief van een steeds groter wordende groep bezorgde (huidige en toekomstige-) inwoners van de gemeente Bunnik. 

Wij zijn voor de energietransitie, maar tegen het plaatsen van windmolens op land om de klimaatdoelstellingen te halen, zeker in dichtbevolkt/bebouwd gebied. 

Wat wil STOP Windmolens Bunnik

  • Geen inzet van windmolens in de gemeente Bunnik of op de grens met omliggende gemeenten, in ieder geval voordat er consensus is over de gezondheidseffecten van industriële windturbines;
  • Tijdig beschikbare, transparante en goed vindbare informatievoorziening vanuit de gemeente naar de inwoners;
  • Echte participatie en medezeggenschap voor de inwoners;
  • Een heldere, duidelijke en eerlijke visie op de middelen die ingezet worden om de klimaatdoelstellingen te behalen.

STOP Windmolens Bunnik vindt

dat de gemeente Bunnik, als onderdeel van de RES U16, haar inwoners niet zorgvuldig en transparant informeert over en betrekt bij de gemaakte plannen. 

Ook maakt de gemeente niet duidelijk in welke mate haar eigen strengere ambitie (energie neutraal in 2030) dan die van het landelijk klimaatakkoord, consequenties heeft voor de te nemen maatregelen.

De gemeente pretendeert dat inwoners kunnen meebeslissen over de inzet van duurzame energie, maar in de praktijk is er weinig ruimte voor echte participatie. Enquêtes zijn sturend en hebben beperkte antwoordmogelijkheden. Op inspraakavonden blijkt echte inspraak niet mogelijk en de uitkomsten ervan worden gemanipuleerd weergegeven. Bovendien wordt er in de discussie en planvorming tot nu toe geen rekening gehouden met de negatieve gevolgen van windturbines voor de volksgezondheid, flora en fauna, het milieu en de leefomgeving. 

Omdat wij niet – net als de gemeente – onze problemen alleen proberen op te lossen, maar de energietransitie als een groter probleem zien, hebben we onze krachten gebundeld met Windalarm. Dit is een snel groeiende beweging die zich verzet tegen de plannen van het Amsterdams College en van omliggende gemeenten, tot het plaatsen van 150-200 meter hoge megawindturbines. Lees meer over ze op Windalarm.org.